Rekrutacja

REKRUTACJA 2021/2022 PSM I i II stopnia w Suwałkach

Listy kandydatów przyjętych do PSM I st. na rok szkolny 2021/2022 ogłosimy do 4 sierpnia 2021 r.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

Dla kandydatów do PSM I stopnia przeprowadza się badanie przydatności,  w formie ustnej,  polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych,  6-8 maja 2021 r. 

 Dla kandydatów do PSM II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny obejmujący wyłącznie egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych  w specjalności instrumentalistyka i wokalistyka (bez egzaminu  z kształcenia słuchu), 24 i 28-29 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje zawierają Regulaminy Rekrutacji.

 1. Wnioski o przyjęcie do szkoły prosimy pobierać ze strony szkoły psmsuwalki.pl w zakładce rekrutacja.
 2. Wnioski prosimy wypełniać komputerowo, pismem drukowanym i przesyłać drogą  mailową z ustawioną opcją potwierdzenia odbioru na adres szkoły: sekretariat@psmsuwalki.pl  
  PSM I st. – do 29 kwietnia 2021 r.
  PSM II st. – do 14 maja 2021 r.
 1. Do wniosku należy dostarczyć:
  – zaświadczenie  lekarza  podstawowej  opieki  zdrowotnej  o  braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I lub II stopnia, w tym gry na wybranym instrumencie,
  – w przypadku dziecka, które  w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej,
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w specjalności wokalistyka,  wydane przez lekarza laryngologa lub foniatrę.
 1. W razie braku możliwości przedłożenia zaświadczeń i/lub opinii w powyższych terminach rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa w postaci papierowej lub elektronicznej, dołączonej do wniosku.

 Ostateczny termin złożenia w/w zaświadczeń i/lub opinii  24 września 2021 r. 

 1. Harmonogram dotyczący przebiegu badania przydatności i egzaminu wstępnego zamieścimy na stronie internetowej szkoły.


REKRUTACJA PSM II st.

REKRUTACJA PSM I st.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego