PROCEDURA DOSTĘPU DO SAL SZKOLNYCH

PROCEDURA DOSTĘPU DO SAL SZKOLNYCH

PROCEDURA DOSTĘPU DO SAL SZKOLNYCH

PSM I i II stopnia w Suwałkach

  1. DO BUDYNKU SZKOLNEGO MAJĄ WSTĘP TYLKO OSOBY ZDROWE, NIE MAJĄCE KONTAKTU Z OSOBAMI PRZEBYWAJĄCYM NA KWARANTANNIE LUB CHORYMI.
  2. OBOWIĄZUJE ZAKAZ WSTĘPU OSÓB, KTÓRE NIE SĄ PRACOWNIKAMI ADMINISTRACJI I OBSŁUGI, PEDAGOGAMI ORAZ UCZNIAMI UPRAWNIONYMI DO WEJŚCIA DO PSM SUWAŁKI.
  3. UPRAWNIENI DO WEJŚCIA DO BUDYNKU PSM SĄ NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE, KTÓRZY ZOSTALI UJĘCI W HARMONOGRAMACH KONSULTACJI/ĆWICZEŃ.
  4. POBYT W SALACH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE SPORZĄDZONYCH HARMONOGRAMÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ KIEROWNIKÓW SEKCJI.
  5. ZASADY PRZEBYWANIA W BUDYNKIU SZKOŁY W REŻIMIE SANITARNYM:
    1) Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą)

         2) Do budynku szkoły należy wchodzić pojedynczo.

         3) W czasie przebywania na terenie szkoły należy zachować  ,,dystans
społeczny”- /2 m/

         4) Po wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie środkiem odkażającym  (obowiązuje również osoby w rękawiczkach jednorazowych)

         5) Odpowiedzialny za dopełnienie obowiązku dezynfekcji rąk jest portier. Nie  podporządkowanie się rygorowi dezynfekcji wyklucza wydanie kluczy do sali.

        6) Klucze do sali wydaje portier odnotowując dane ucznia i nauczyciela, nr sali godzinę wejścia i wyjścia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego