PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

UWAGA!

W związku z wymogami sanitarnymi w okresie pandemii prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  1. Pobyt rodzica/opiekuna w szkole należy ograniczyć do niezbędnego minimum i na wyznaczonym obszarze /hol przy portierni/.
  2. Rodzic/opiekun oraz osoba postronna ma obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły.
  3. Dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły obowiązuje wszystkich.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego