Pion oświatowy

W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczęła naukę klasa I z pionem zajęć oświatowych. Uczniowie tej klasy uczyli się w systemie jednozmianowym, w godzinach 8.00 – 15.30, realizując w tym czasie wszystkie zajęcia obowiązujące w obu typach szkół: muzycznej i podstawowej.

Kandydaci na uczniów muszą osiągnąć odpowiednią punktację w badaniach predyspozycji muzycznych, których termin anonsują specjalne afisze.

Badania obejmują uzdolnienia muzyczne (słuch wysokościowy, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, poczucie tonalne), oraz przydatność do określonego instrumentu. Nie wymagana jest umiejętność grania na instrumencie.

Od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego.

Nowe zasady dotyczące funkcjonowania tzw. PIONU OŚWIATOWEGO

1. Od roku szkolnego 2017/18 nauka w tzw. Pionie oświatowym (tj. połączenie zajęć
muzycznych z oświatowymi w jeden blok w naszej szkole) będzie trwała tylko trzy
lata: klasy I-III.

2. Od klasy IV do VI
– zajęcia muzyczne realizowane będą w cyklu 6-letnim w godzinach popołudniowych,
– zajęcia oświatowe tych klas w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

3. Powyższe zasady nie dotyczą obecnie funkcjonujących klas pionu.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego