Komunikat w sprawie egzaminów promocyjnych PSM I i II st. oraz egzaminów końcowych PSM I stopnia

Komunikat w sprawie egzaminów promocyjnych PSM I i II st.  oraz egzaminów  końcowych PSM I stopnia

Na podstawie § 11bc Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r poz. 493 z późn. zmianami)

nie przeprowadza się  egzaminów promocyjnych i końcowych z przedmiotu głównego (instrument główny lub śpiew) na zakończenie roku szkolnego 2019/20

Roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne artystyczne, w których roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna ustalana jest w trybie tych egzaminów.

Nauczyciel ustala powyższą ocenę na podstawie:

– lekcji on-line,
– realizacji zadań domowych,
– pracy samodzielnej ucznia,
– przygotowania ucznia do lekcji i jego zaangażowania,
– nagrań utworów,
– stopnia realizacji podstawy programowej.

Nauczyciel bierze również pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół oraz  możliwości wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

Egzaminy dyplomowe PSM II stopnia odbędą się wg innych przepisów.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego