Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności serwisu internetowego Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach zobowiązuje
się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego serwisu internetowego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Raport z oceny dostępności strony >>

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jan Czerniecki, adres poczty elektronicznej informatyk@psmsuwalki.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 5664735. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować
żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

Adres organu odwoławczego: ul. Muzyczna 1 16-400 Suwałki

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrektor@psmsuwalki.pl

Telefon organu odwoławczego: 87 5664735

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ulicy Muzycznej. Oprócz tego są 2 dodatkowe wejścia. Wszystkie wejścia są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W ciągach komunikacyjnych na parterze nie ma progów uniemożliwiających przemieszczanie się osobom na wózkach.

W budynku znajduje się winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na dolnej kondygnacji budynku bez ograniczeń architektonicznych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i w piwnicy budynku.

Przed budynkiem na ogólnodostępnym parkingu, wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma informacji głosowych.

Udogodnienia

1. na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB

2. strona posiada wersję o dużym kontraście

3. na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach dokłada starań aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści
dostępne cyfrowo w Biuletynie Informacji Publicznej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez
napisów dla osób głuchych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach nie posiada aplikacji mobilnych.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat @ psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc @ psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Muzyczna 1, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Bogusław Kijewski, mail: iodo @ psmsuwalki.pl, tel. + 48 601 391 460
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego