Historia

Historia kształcenia muzycznego w Suwałkach rozpoczyna się w roku 1954 i wiąże się z wybitnym pedagogiem – muzykiem, panią Janiną Kraśko. W tymże roku powstało Społeczne Ognisko Muzyczne, które wychowało kilka pokoleń młodych Suwalczan. Jednym z pierwszych nauczycieli Ogniska był pan Paweł Wawrzyniak, który znacząco zapisał się w historii kształcenia muzycznego w naszym mieście. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Ognisko Muzyczne stało się dynamicznym ośrodkiem krzewiącym kulturę muzyczną. Pod koniec lat sześćdziesiątych Ognisko Muzyczne uzyskało tytuł najlepszej placówki w Polsce. Prowadziło kształcenie w klasie: fortepianu, skrzypiec, akordeonu, gitary. Aktywnie funkcjonował też chór.

Ta dynamiczna działalność budująca tradycję kształcenia muzycznego dała początek istnieniu Państwowej Szkoły Muzycznej. W roku 1973 zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powołano Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Suwałkach. Lokalizacją szkoły był zabytkowy budynek przy ul. Kościuszki 62. Pierwsi uczniowie szkoły – to uczniowie Ogniska Muzycznego. Wśród nich byli Ci, którzy obecnie pracują w naszej szkole muzycznej.

Suwalska szkoła w latach siedemdziesiątych zyskuje na znaczeniu i staje się ważną częścią życia kulturalnego miasta. Powstają nowe klasy instrumentalne: trąbki, fletu, klarnetu, wiolonczeli, organizowane są koncerty uświetniające ważne uroczystości w mieście oraz audycje szkolne propagujące muzykowanie zespołowe. W 1974 roku powstaje filia suwalskiej szkoły w Augustowie, w rok później – punkt nauczania w Sejnach. Po zmianach administracyjnych w Polsce (1975r.) PSM I st. w Suwałkach stała się wiodącą szkołą w nowopowstałym województwie suwalskim. Korzystnym zjawiskiem wypływającym z tego faktu było radykalne zwiększenie budżetu szkoły i dokonanie w kolejnych łatach znacznych zakupów instrumentów: smyczkowych, dętych, perkusyjnych, akordeonów, fortepianu, a także zgromadzenie obszernego zbioru nut, płyt i książek. Przeprowadzono również generalny remont budynku szkoły.

PSM I st. w Suwałkach była organizatorem nowych przedsięwzięć np.: corocznych Przeglądów Dorobku Artystycznego Szkół i Ognisk Muzycznych Województwa. Po raz pierwszy odbyły się w 1978 roku i organizowano je przez siedem kolejnych lat.

Ciekawą inicjatywą szkoły były letnie obozy muzyczne. Jeden z nich odbył się w Augustowie w roku 1979. Umożliwiał wspólne muzykowanie uczniom z Suwałk i Augustowa.

Przez wiele lat prowadzono przy szkole zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym. W latach siedemdziesiątych absolwenci i uczniowie PSM l st. w Suwałkach coraz liczniej kontynuują edukację w PSM II st. w Białymstoku. Jako wykształceni muzycy wracają z koncertami, a obecnie stanowią część kadry pedagogicznej naszej szkoły.

W roku 1980 zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki przekształcono PSM I st. w Państwową Szkołę Muzyczną I i II st., otwierając nową perspektywę rozwoju tutejszej placówki. Zatrudniono młodych nauczycieli – absolwentów wyższych uczelni z całej Polski. Kadra ta nadała nowy kierunek rozwoju szkoły i jej istnienia jako placówki związanej z kulturą miasta.

W tym okresie wzrosła liczba uczniów i absolwentów. Powstało Szkolne Koło Jeunesse Musicale (oddział Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej). W 1983 roku nawiązano kontakty ze szkołą muzyczną w Grande – Synthe we Francji organizując koncerty uczniów i nauczycieli.

W latach 1983 – 1990 we współpracy z Urzędem Wojewódzkim odbywały się „Dni Muzyki Kameralnej”. Wśród wykonawców – obok uczniów, nauczycieli i absolwentów suwalskiej szkoły – zapraszani byli soliści i zespoły z Polski i z zagranicy. Jest to okres szczególnego zainteresowania muzyką rozrywkową w szkole, czego efektem były powstające zespoły jazzowe.

W roku 1985 mury szkoły II stopnia opuścili jej pierwsi absolwenci. Istotnym momentem w działalności szkoły – styczeń 1990 r – było uzyskanie nowej siedziby w obszernym budynku przy ulicy Noniewicza 83 Nastąpił nowy etap w rozwoju szkoły, który zaznaczył się m. in. rozszerzeniem kadry pedagogicznej o kolejnych absolwentów uczelni muzycznych z różnych stron Polski.

W latach dziewięćdziesiątych PSM kontynuowała aktywną współpracę z zaprzyjaźnionym miastem Grande – Synthe we Francji. Coroczne spotkania muzyków francuskich i polskich obfitowały w koncerty, sympozja i spotkania z ciekawymi ludźmi.

We wrześniu 1996 z inicjatywy mniejszości litewskiej – nastąpiło otwarcie Filii Suwalskiej PSM l stopnia w Puńsku. Oprócz nauki gry na instrumentach klasycznych filia PSM wprowadziła również nauczanie na litewskich instrumentach ludowych; birbyne, kankles i skuduciai.

Podczas obchodów 25-lecia szkoły w listopadzie 1995 r. w holu odsłonięta została tablica pamiątkowa upamietniająca postać pani Janiny Kraśko.

Ostatnia dekada to okres szczególnej aktywności koncertowej uczniów i nauczycieli w środowisku lokalnym. Zacieśniła się współpraca z instytucjami kultury i organizacjami działającymi na rzecz miasta.

Od roku 1990 szkoła była organizatorem Konkursów Fortepianowych, najpierw o zasięgu wojewódzkim, następnie makroregionalnym i wreszcie od 2004 – międzynarodowym.

Kolejne ważne wydarzenie w dziejach szkoły to innowacyjny projekt edukacyjny powołania klas z „pionem oświatowym” występujących jako oddziały Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach współpracy między placówkami. Dzięki zrozumieniu władz miasta i zaangażowaniu pedagogów obu szkół, projekt funkcjonuje od dziesięciu lat stwarzając szansę optymalnego rozwoju uzdolnionym muzycznie dzieciom.

Społeczność szkoły w roku ] 999 zakłada Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej mające na celu m. in. wspieranie działalności szkoły. Pojawiły się nowe inicjatywy np.: międzynarodowe, wakacyjne obozy muzyczne, kursy instrumentalne, orkiestrowe i wokalne.

Uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczą w konsultacjach i kursach mistrzowskich o zasięgu ogólnopolskim. Przyniosło to efekty w postaci wzrastającej liczby absolwentów szkoły, którzy zdobyli indeksy na studia muzyczne. Zwiększa się ilość koncertów realizowanych w Suwałkach. Podjęto współpracę ze Szkołami Muzycznymi w Garliavie i Prienai /Litwa/, Grodnie /Białoruś/, Daugapilis /Łotwa/.

Przy PSM powstała Miejska Orkiestra Dęta skupiająca uczniów i absolwentów szkoły. Do dnia dzisiejszego uświetnia ona uroczystości miejskie, regionalne i wojewódzkie. Uczestniczy również w festiwalach orkiestr dętych o zasięgu międzynarodowym.

Lata ostatnie to wszechstronny rozwój szkoły, możliwy dzięki zagospodarowywaniu ogromnego potencjału wielokierunkowo uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Suwałk i okolic. Umiejętności pedagogów sprawiły, iż nastąpił istotny przełom w procesie dydaktycznym realizowanym w szkole. Po raz pierwszy w historii uczniowie PSM I i II st. zaczęli odnosić znaczące sukcesy na konkursach rangi międzynarodowej.

W obecnej dekadzie realizowane były i są – z inicjatywy nauczycieli – różnorodne przedsięwzięcia wzbogacające ofertę edukacyjną. Są to m. in.: seminaria i konkursy solfeżowe, seminaria instrumentalne i wokalne, konkursy instrumentalne, kompozytorskie dla młodzieży oraz wiedzy o muzyce, festiwale saksofonowe i wokalne, warsztaty taneczne, warsztaty z zakresu umiejętności psychologicznych, kursy muzyki kameralnej, kursy orkiestrowe, wakacyjne obozy muzyczne, zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym „Muzykolandia”.

PSM I i II stopnia w Suwałkach prowadzi nauczanie na gitarze, fortepianie, organach, akordeonie, klarnecie, saksofonie, flecie, trąbce, fagocie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, perkusji, śpiewie solowym. Od wielu łat aktywnie funkcjonuje orkiestra smyczkowa oraz chór. Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: w I stopniu – cykl 6 lub 4-letni, dla dzieci w wieku 7-16 lat oraz w II stopniu – cykl 6-łetni na wydziale instrumentalnym i 4-letni na wydziale wokalnym.

Skuteczność nauczania jak pokazują wyniki jest bardzo wysoka. Objawia się ona najwyższymi osiągnięciami na konkursach, a także wysokim odsetkiem absolwentów wybierających studia o kierunku muzycznym. O takim poziomie szkoły decydują niezwykłe uzdolnienia suwalskich dzieci, wsparcie ze strony ich rodziców oraz zatrudnieni w niej pedagodzy, ich zaangażowanie i pasja. Dzięki nim szkoła śmiało podejmuje wyzwania swoich czasów, inicjuje i realizuje projekty o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, lokalnym, stając się istotnym i rozpoznawalnym znakiem kultury muzycznej w mieście i w kraju.

Historia to fakty, wydarzenia i ludzie. Ujęcie całej, niebywale bogatej historii naszej szkoły w tak krótkiej formie jest niemożliwe. My – będąc jej twórcami przyjmujemy różne role ale…

HISTORIĘ TWORZYMY WSZYSCY!

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego