Rekrutacja – specjalność wokalistyka

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA W SUWAŁKACH
SPECJALNOŚĆ WOKALISTYKA

ZAPRASZA NA EGZAMINY WSTĘPNE DO KLASY ŚPIEWU

WIEK KANDYDATA OD 15. DO 23. LAT

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYGOTOWAĆ OPANOWANE NA PAMIĘĆ:
– 2 DOWOLNE UTWORY ŚPIEWANE /PIOSENKI LUB PIEŚNI O ZRÓŻNICOWANYM CHARAKTERZE/
ORAZ
– FRAGMENT WIERSZA LUB PROZY

NIE JEST WYMAGANE PRZYGOTOWANIE MUZYCZNE KANDYDATA

EGZAMINY WSTĘPNE Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH ORAZ BADANIE PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH ODBĘDĄ SIĘ: DN. 06 czerwca 2019 /CZWARTEK/ O GODZ. 17.00

egzaminy praktyczne W SALI NR 2/18 egzaminy teoretyczne W SALI NR 2/16 PSM I i II st. w Suwałkach ul. Noniewicza 83 / II piętro

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA UL. NONIEWICZA 83, 16 – 400 SUWAŁKI / TEL / FAX: 87 566 47 35
DO DNIA 01 czerwca 2019

Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w licznych wokalnych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Swoje umiejętności rozwijają po zdaniu egzaminów konkursowych na Wydziały Wokalno – Aktorskie oraz Wydziały Wokalne większości Akademii Muzycznych w Polsce i UMFC w Warszawie. Są cenionymi solistami Teatrów Operowych, prowadzą działalność artystyczną w kraju i za granicą. Mają praktyczną możliwość artystycznego rozwoju uzdolnień doskonalonych podczas licznych koncertów, konsultacji, kursów i seminariów tematycznych. Technika i higiena pracy głosem stosowana w śpiewie klasycznym jest również znakomitą bazą do rozwoju umiejętności w gatunkach pokrewnych np. w śpiewie jazzowym, estradowym, musicalu, piosence i innych.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności wokalnych

U W A G A ! WRAZ Z PODANIEM NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WYNIK BADANIA ZAŚWIADCZENIE OD LARYNGOLOGA LUB FONIATRY ZE STWIERDZONYM BRAKIEM PRZECIWWSKAZAŃ DO NAUKI ŚPIEWU SOLOWEGO

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
ul. Muzyczna 1 
16-400 Suwałki 

Sekretariat:
tel. (0-87) 5664735
e-mail:
sekretariat@psmsuwalki.pl

Księgowość:
ksiegowosc@psmsuwalki.pl

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Noniewicza 83, 16-400 Suwałki
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mediasystem@post.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach szkoły oraz podziękowań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z właściwego Urzędu Skarbowego
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego