Przedmiotowy System Oceniania dla przedmiotu FORTEPIAN w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w SuwałkachOCENA

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Celujący

(25 punktów)

Uczeń:

- prezentuje wymogi oceny bdb., ale realizuje utwory z klasy programowo wyższej


Bardzo dobry

(21-24 punktów)

Uczeń:

- przekroczył minimum programowe

- jest aktywny i samodzielny w pracy

- robi duże postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych

- systematycznie przygotowuje się do zajęć

- wykonuje utwory interesująco, zgodnie ze stylem i formą


Dobry

(16-20 punktów)

Uczeń:

- realizuje minimum programowe

- gra poprawnie technicznie i muzycznie

- przejawia zainteresowanie przedmiotem

- jest aktywny w pracy nad interpretacją utworu

- robi postępy w zdobywaniu umiejętności technicznych i muzycznych


Dostateczny

(13-15 punktów)

Uczeń:

- realizuje minimum programowe

- przejawia małe zainteresowanie przedmiotem

- prezentuje grę z wyraźnymi brakami technicznymi i muzycznymi

-umiejętności zdobywa w tempie wolnym, co może sugerować problemy w dalszym kształceniu


Dopuszczający

(poniżej 13 punkt.)

ocena niepromująca

Uczeń:

- nie zrealizował minimum programowego

- prezentuje grę z wyraźnymi brakami technicznymi i muzycznymi

- nie spełnia wymagań edukacyjnych i nie rokuje żadnej nadziei na rozwój